busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Bạn sẵn sàng giao dịch với đối tác dùng chữ ký số thay con dấu?

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 17/6/2020 gồm 10 Chương và 218 Điều, thay thế Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo đó, Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về dấu của doanh nghiệp như sau:

  • Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử;
  • Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp;
  • Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ 01/01/2021, doanh nghiệp có thể chỉ cần con dấu dưới hình chức chữ ký số mà không cần thiết phải có con dấu khắc sẵn, đồng thời doanh nghiệp cũng không cần thực hiện thông báo mẫu dẫu./.