Quy chế hoạt động Hội Doanh nghiệp Quận 11 HCM

Được ban hành theo Quyết định số 214/QĐ-UBND-NV ngày 01/4/2014 của UBND quận 11.