busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Hướng dẫn áp dụng miễn, giảm thuế TNDN với doanh nghiệp KHCN

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTC về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp khoa học, công nghệ.

Tại Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về mức và thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đồng thời nêu rõ một số trường hợp áp dụng. Cụ thể, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Trường hợp doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã có thu nhập chịu thuế nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên dưới 12 (mười hai) tháng thì doanh nghiệp khoa học và công nghệ được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay trong năm đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế vào năm tiếp theo. Nếu doanh nghiệp đăng ký để miễn thuế, giảm thuế vào năm tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của năm đầu tiên đã có thu nhập chịu thuế để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Chi tiết xem tại Thông tư 03/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/03/2021.

Theo thukyluat.vn