busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Quy định mới về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chính phủ sẽ tiếp tục giữ nguyên quy định mức trần chi phí lãi vay 30%, cho chuyển tiếp chi phí lãi vay sang 5 năm tiếp theo đối với những doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết mà Chính phủ mới ban hành đã quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

Đối với quy định về chi phí lãi vay, Nghị định 132/2020/NĐ-CP kế thừa Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 do Chính phủ ban hành ngày 24/6/2020, trong đó nâng mức khống chế từ 20% lên 30% lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi, tiền vay; cho chuyển tiếp chi phí lãi vay sang 5 năm tiếp theo và mở rộng đối tượng miễn áp dụng quy định khống chế.

Ngoài ra, Nghị định 132 tiếp tục kế thừa quy định tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP về quy định khống chế trần lãi vay và có bổ sung thêm đối tượng miễn áp dụng quy định đối với các dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác).

Về cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết, căn cứ Luật Quản lý thuế số 38 quy định về cơ sở dữ liệu thương mại sử dụng trong kê khai, quản lý đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, Nghị định 132 đã bổ sung khái niệm và quyền của cơ quan quản lý thuế và hải quan trong việc mua và sử dụng cơ sở dữ liệu thương mại trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, kết quả quản lý chuyển giá của các quốc gia tiên tiến trên thế giới, tổng kết thực tiễn áp dụng quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Việt Nam.

Ngoài ra, quy định nội dung về cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết cơ bản tại Nghị định 132 cũng kế thừa các quy định của Nghị định 20 hiện hành.

Liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, Nghị định 132 quy định người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại nghị định này có các quyền theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38. Theo đó, người nộp thuế có trách nhiệm tự khai, tự tính, tự nộp chính xác, trung thực đối với nghĩa vụ thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, người nộp thuế có giao dịch liên kết có trách nhiệm kê khai, xác định giá giao dịch liên kết, không làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam. Người nộp thuế cũng có trách nhiệm chứng minh việc thực hiện phân tích, so sánh và lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Cơ quan thuế sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ của người nộp thuế. Cụ thể, sẽ áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với giá giao dịch liên kết; quản lý, sử dụng thông tin của người nộp thuế có giao dịch liên kết phục vụ công tác quản lý rủi ro. Đồng thời áp dụng quản lý rủi ro trong việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có quan hệ liên kết và giao dịch liên kết.

Cơ quan thuế cũng có trách nhiệm quản lý, sử dụng Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của người nộp thuế phục vụ công tác quản lý rủi ro, trao đổi thông tin theo quy định và cam kết của Việt Nam tại thỏa thuận quốc tế về thuế, không sử dụng để ấn định thuế.

Trong trường hợp người nộp thuế không tuân thủ thì cơ quan thuế áp dụng các biện pháp xử lý trong đó có biện pháp ấn định về thuế.

Về việc nộp và lưu giữ các tài liệu của doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Luật Quản lý thuế số 38 đã bổ sung quy định người nộp thuế có phát sinh quan hệ và giao dịch liên kết phải có nghĩa vụ kê khai, lưu giữ và cung cấp hồ sơ thông tin về xác định giá giao dịch liên kết.

Việc cung cấp thông tin về giao dịch liên kết bao gồm cả báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của tập đoàn, công ty mẹ tối cao nhằm phục vụ công tác quản lý của cơ quan thuế, công tác trao đổi thông tin về các đối tượng doanh nghiệp đa quốc gia có quy mô lớn theo tiến trình cam kết tham gia Diễn đàn cam kết chung IF của Việt Nam.

Theo quy định, Nghị định 132 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Nguồn: Doanhnhansaigon.vn