15/7/2021, Doanh nghiệp chỉ được SX khi đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch